Polityka Prywatności
Polityka prywatności wynika z obowiązku informacyjnego mającego swoje źródło w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizowanych rejsów i towarzyszących im warsztatom fotograficznym jest Maciej Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F11 - Studio, Maciej Jabłoński, Nowoursynowska 130, 02-797 Warszawa, NIP PL6261802411, dane kontaktowe: warsztaty@f11-stories.pl

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane gromadzone są poprzez:
– formularz zgłoszeniowy na warsztaty fotograficzne
– rozmowę telefoniczną
– korespondencję mailową nadesłaną na adresy warsztaty@f11-stories.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie:
– 6 pkt 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– 6 pkt 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
– 6 pkt 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
– 6 pkt 1 lit. a – na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w celach przygotowania umowy uczestnictwa w rejsie i towarzyszących mu warsztatach fotograficznych oraz prawidłowej obsługi rejsu, w tym przesyłania komunikatów go dotyczących w formie wiadomości e-mail oraz sms.

Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

Administrator gromadzi takie dane jak:
– imię i nazwisko
– adres zameldowania
– adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania)
– pesel
– data i miejsce urodzenia
– nr paszportu
– stopień żeglarski
– numer telefonu
– e-mail
– dane osoby pozostającej w kraju: imię, nazwisko, numer telefonu

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa w tym m. in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, firmom transportowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, podwykonawcom jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów, dla których dane są przetwarzane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy uczestnictwa w rejsie i warsztatach fotograficznych. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług. Dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by realizować:
– wymogi wynikające z przepisów prawa,
– działania wynikające z faktu wyrażenia zainteresowania rejsem i towarzyszącymi mu warsztatami fotograficznymi.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW, PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Zgodnie z RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
– 15 RODO – Prawo dostępu do danych
– 16 RODO – Prawo do sprostowania danych
– 17 RODO – Prawo do usunięcia danych
– 18 RODO – Prawo do ograniczenia przetwarzania
– 20 RODO – Prawo do przenoszenia danych
Użytkownicy mają możliwość żądania realizacji swoich praw kontaktując się z wykorzystaniem adresu warsztaty@f11-stories.pl a Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Strona www.f11-stories.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do strony www.f11-stories.pl ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
Back to Top